Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

BÍ QUYẾT TĂNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN


Chính là Sử dụng phân bón lá Nitrophoska Foliar của Tập Đoàn Behn Meyer CHLB Đức.           THAØNH PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHÍNH

ÑAÏM (N) 25,0%

LAÂN (P2O5)                     10,0%

KALI (K20) 17,5%
CAÙC NGUYEÂN TOÁ TRUNG VI LÖÔÏNG

MA-NHEÂ (MgO) 1,57%

KEÕM (Zn) 0,40 g/kg

ÑOÀNG (Cu) 0,05 g/kg

BORON (B) 0,15 g/kg

SAÉT (Fe) 0,40 g/kg

MAÊNG-GAN (Mn) 0,30 g/kg

MOÂ-LIP-ÑEN (Mo) 0,005 g/kg

Bốn lý do để chọn Nitrophoska Foliar cho cây trồng của mình:

1.  Nitrophoska Foliar chứa đầy đủ dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng không thể thiểu cho cây trồng ở mọi giai đoạn nên làm tăng năng suất 15% đến 25%., làm tăng màu sắc và độ đồng đều của nông sản.
2.  Nitrophoska Foliar tan 100% trong nước nên được hấp thu tối đa, nhanh và kéo dài. Do đó, sử dụng một lượng rất ít nhưng hiệu quả lớn.
3.  Là loại phân bón tinh khiết nhất trong các loại phân bón qua lá.
4.  An toàn cho người – gia súc bà môi trường.

Bạn nhà nông kỳ 106-Quản lý dinh dưỡng trên vườn cây ăn trái
http://www.youtube.com/user/VatTuNongNghiepNT
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét